โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ข่าวสารและกิจกรรม

Image

20 ตุลาคม 2564

โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาท ในพระสังฆราชูปถัมภ์ปี ๒๕๖๕ ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดตรีสวัสดิ์วนาราม อ.ด่านซ้าย จ.เลย