ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อมานะ ฉันทสาโร

...ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อมานะ ฉันทสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเทิดพระเกียรติสิรินธร อ.นาแห้ว พร้อมคณะญาติโยม ...ในการนี้ คณะพระภิกษุสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร และวัดตรีสวัสดิ์วนาราม ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้ถวายภัตตาหารเพลในครั้งนี้ ...ขอบุญบารมีทั้งหลายจงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย ส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุก ๆ ท่านจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ อุปัทวันตรายใด ๆ อย่าได้มาแผ้วพาน ให้เจริญยิ่งยืนนานอยู่ในร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไปเทอญ