โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

 

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มมร.อส. ปฏิบัติหน้าที่แทน พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มมร เป็นประธานในพิธีฯ . โดยทางโรงเรียนได้จัดการแข่งขัน - คัดลายมือ - แต่งกลอน - วาดภาพ - ตอบปัญหา (ทีม) ในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย . ขออนุโมทนาขอบคุณคณะครูและนักเรียนจาก - โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย - โรงเรียนภูเรือวิทยา - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา - โรงเรียนบ้านวังยาว ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้