ถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

...คณะสงฆ์วัดตรีสวัสดิ์วนาราม... ร่วมทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และกิจกรรมอ่านพระประวัติ และพระคติธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ . เพื่อถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ . ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้าคณะสงฆ์ วัดตรีสวัสดิ์วนาราม