โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

 

วันที่ 28 ธันวาคม  2565

ร.ร.สาธิต มมร มีกิจกรรม 

- แข่งขันวาดภาพ 

- แข่งขันแต่งกลอน 

- แข่งขันคัดลายมือ 

- แข่งขันสวดอาราธนาพระปริตรอาราธนาธรรม 

- เจริญพระพุทธมนต์ 

- จับสลากของขวัญ . 

...ขอให้มีความสุขตลอดปี ตลอดไป ทุกท่านเทอญ...