พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองนาค

วันที่ 21 เมษายน 2565

โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาท ในพระสังฆราชูปถัมภ์ปี ๒๕๖๕ ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดตรีสวัสดิ์วนาราม อ.ด่านซ้าย จ.เลย