การสมัครเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ระยะเวลารับสมัคร

1 มกราคม 2565 - 30 เมษายน 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เป็นเยาวชนเพศชาย

3. เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ

4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0

5. อ่านออก เขียนได้ เป็นอย่างดี

สวัสดิการสำหรับนักเรียน

1. ที่พักฟรี, อาหารฟรี, อัฐบริขารบวชฟรี

2. ค่าเล่าเรียนฟรี, อุปกรณ์การเรียนฟรี

3. เรียนดีมีทุนการศึกษาและรางวัล

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนที่ปุ่มดาวน์โหลดใบสมัครเรียนด้านล่าง

2. พิมพ์ใบสมัครเรียนลงในกระดาษ

3. กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงลงในใบสมัครเรียนที่พิมพ์มาแล้ว สามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้ที่ปุ่มตัวอย่างใบสมัครเรียน

4. แนบหลักฐานประกอบการสมัครเรียน พร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ดังต่อไปนี้

    4.1 สำเนาใบ ปพ.1 (เกรดเฉลี่ยสะสม) จำนวน 2 แผ่น

    4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2 แผ่น

    4.3 สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จำนวน 2 แผ่น

    4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 2 แผ่น

    4.5 สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 2 แผ่น

    4.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร บิดา, มารดา อย่างละจำนวน 2 แผ่น

    4.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป

5. นำใบสมัครเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับหลักฐานประกอบการสมัครเรียนบรรจุใส่ซองให้เรียบร้อย แล้วส่งไปรษณีย์ มาทีที่อยู่ดังนี้ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 159 หมู่ 6 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 เบอร์ติดต่อ 0863548776

6. สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครเรียนได้ที่นี่

7. มารายงานตัว พร้อมกับมอบตัวนักเรียนตามวันเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ

1. สามารถมาสมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2. หากหลักฐานประกอบการสมัครเรียนมีไม่ครบ ก็สามารถยื่นส่งเอกสารเท่าที่มีมาก่อนได้ จากนั้นจึงนำเอกสารที่เหลือมาส่งในภายหลัง

เบอร์ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัคร

team1 Image

พระมหาณัฐพล  ปญฺญาพโล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 0863548776 

team1 Image

นายสรวิชญ์  ศิลา

ตำแหน่ง : ครู

เบอร์ติดต่อ :  0621394483

team1 Image

นางสาวนิภาวรรณ  บุตรพันธ์

ตำแหน่ง : ครู

เบอร์ติดต่อ :