โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ทำเนียบ ป.ธ.๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

รูปที่ ๑ จบ ป.ธ.๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

พระมหาณัฐพล  ปญฺญาพโล 

 

อายุขณะสอบได้ : ๒๓ ปี

เกิด : วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๙ ณ สกลนคร

อุปสมบท : ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ อุโบสถ วัดตรีสวัสดิ์วนาราม

พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ)

การศึกษาปัจจุบัน : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, นธ.เอก, ป.ธ. ๙

สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ 

รูปที่ ๒ จบ ป.ธ.๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

พระมหาอาจินต์  อริญฺชโย 

 

อายุขณะสอบได้ : ๒๔ ปี

เกิด : วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๙ ณ บุรีรัมย์

อุปสมบท : ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ อุโบสถ วัดตรีสวัสดิ์วนาราม

พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ)

การศึกษา : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, กศ.ม. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, นธ.เอก, ป.ธ. ๙

สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ