คณะครูและบุคลากร รร.สาธิต มมร.. ได้พาสามเณรมาฉีดวัคซีน .. Pfizer ..

วันนี้ 20 ตุลาคม 2564 ..คณะครูและบุคลากร รร.สาธิต มมร.. ได้พาสามเณรมาฉีดวัคซีน .. Pfizer .. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เข็มแรก จำนวน 67 รูป ..ผ่านไปได้ด้วยดี..