กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียนสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2564