สรุปรายชื่อพระภิกษุสามเณร วัดตรีสวัสดิ์วนาราม ที่สอบผ่านบาลีสนามหลวง

สรุปรายชื่อพระภิกษุสามเณร สำนักศาสนศึกษาวัดตรีสวัสดิ์วนาราม อ.ด่านซ้าย จ.เลย ที่สอบผ่านบาลีสนามหลวง ตั้งแต่ชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔ รูป