โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครู  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.โพนสูง  อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

วันที่ 8 สิงหาคม  2565

๑. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราค่าจ้าง ตําแหน่ง ครู สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตําบลโพนสูง อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จํานวน ๓ อัตรา ได้แก่ ครูภาษาอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ ครูศิลปะ อัตราค่าจ้างต่อเดือน ๑๕,๑๘๔ บาท สมัครได้ถึง 19 สิงหาคม 2565 รายละเอียดดูได้ที่ด้านล่าง