โครงการอบรมนักธรรมชั้นตรีก่อนสอบสนามหลวง

โครงการอบรมนักธรรมชั้นตรีก่อนสอบสนามหลวง สำนักศาสนศึกษาวัดตรีสวัสดิ์วนาราม ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย . ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔