โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รวบรวม 

ข้อมูลนักเรียน ปี 2565 

 

ชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 29 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 31 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 18 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
รวม 7 96 
กดดูรายชื่อทั้งหมด ดาวน์โหลดรายชื่อทั้งหมด
  • ทั้งหมด 
  • รายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่แต่ละปี
  • รายชื่อนักเรียนทั้งหมดแต่ละปี
  • ข้อมูลสถิติการศึกษา
  • รวมรายชื่อนักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.6
Image

รายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่รุ่นที่ 1 ถึงปัจจุบัน

รายชื่อนักเรียนใหม่รุ่นที่ 1 -13

Image

รวมรายชื่อนักเรียนแต่ละปี

รวมรายชื่อนักเรียนแต่ละปี

Image

รวมรายชื่อนักเรียนที่จบชั้น ม.6 แต่ละรุ่น

รายชื่อนักเรียนที่จบชั้น ม.6

Image

รวม รายชื่อนักเรียนที่จบชั้น ม.3 แต่ละรุ่น

รายชื่อนักเรียนที่จบชั้น ม.3

Image

สถิตินักเรียนที่เข้าเรียนและจบการศึกษา รุ่นที่ 1 - 13

สถิตินักเรียนที่เข้าเรียนและจบการศึกษา

Image

ข้อมูลสถิติจังหวัดตามภูมิลําเนาเดิมของนักเรียน

สถิติจังหวัดตามภูมิลําเนาเดิมของนักเรียน