โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บุคคล 

ผู้อุปถัมภ์

Team Image

พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ ธรรมยุต

Team Image

พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินตามโย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Team Image

พระครูสุธีจริยวัฒน์ (สาคร ชิตงฺกโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มมร.

Team Image

คุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์

ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสาธิต มมร.