โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้บริหาร 

Team Image

พระครูสุธีจริยวัฒน์ (สาคร ชิตงฺกโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รายชื่อบุคลากร 

ฝ่ายวิชาการ 

Team Image

พระมหาอาจินต์ อริญฺชโย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

Team Image

นายอติยะ  ศรีบุรินทร์ 

ตำแหน่ง : ครู

Team Image

นางสาวนิภาวรรณ บุตรพันธุ์

ตำแหน่ง : ครู

Team Image

นางสาวจันทร์สุดา  โสประดิษฐ

ตำแหน่ง : ครู

รายชื่อบุคลากร

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

Team Image

พระมหาบุญกว้าง คุตฺตวณฺโณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

Team Image

พระมหาอานันต์  อนนฺตปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Team Image

พระมหาปริญญา  ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : ครู

Team Image

นายสรวิชญ์  ศิลา

ตำแหน่ง : ครู

รายชื่อบุคลากร

ฝ่ายธุรการ

Team Image

พระมหาณัฐพล ปญฺญาพโล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

Team Image

นายสุภกันต์  พรมดี

ตำแหน่ง : ครู

Team Image

นายสุทธิพงศ์ สีลารักษ์

ตำแหน่ง : ครู

Team Image

.......... 

...........................

รายชื่อบุคลากร

ฝ่ายนักการภารโรง

Team Image

นายอำพร สิ่งสี

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

Team Image

นางรุ่งตะวัน วังคีรี

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

Team Image

นางชุติมา  นาเมือง

ตำแหน่ง : นักการภารโรง