พิธีเปิดปฐมนิเทศอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงรอบสอง

พิธีเปิดปฐมนิเทศอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงรอบสอง ชั้นประโยค ๑-๒ ป.ธ.๓ และ ป.ธ.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี : พระมหาบุญกว้าง คุตฺตวณฺโณ ป.ธ.๙ (อาจารย์ใหญ่ฝ่ายนักธรรม-บาลี โรงเรียนสาธิต มมร) เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่สามเณร วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น.