กราบขอบพระคุณคระผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยา

คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย . กราบขอบพระคุณคระผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยา ที่ให้ความเมตตา ช่วยเหลือ แนะนำระบบการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอน ตลอดระยะเวลา 12 ปี เพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาโรงเรียนต่อไป . ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้