โครงการอบรมบาลีวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โครงการอบรมบาลีวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-29 สิงหาคม 2564 โดยมี พระเทพวัชรเมธี, ผศ. ดร. อธิการบดี มมร. เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ (ออนไลน์) พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ. ดร. รองอธิการบดี มมร. เมตตาให้ข้อคิดการเรียนพระบาลี(ออนไลน์) และพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ. ดร. รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มมร. เมตตาให้กำลังใจในการเรียนพระบาลี