โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

รายชื่อและเบอร์ผู้ติดต่อ

team1 Image

พระมหาณัฐพล  ปญฺญาพโล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ 

เบอร์ติดต่อ : 0863548776 

team1 Image

พระมหาอาจินต์ อริญฺชโย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0971727741 

team1 Image

พระมหาอานันต์  อนันตปญฺโญ   

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 0828539342 

team1 Image

นายสรวิชญ์  ศิลา

ตำแหน่ง : ครู

เบอร์ติดต่อ : 0621394483 

team1 Image

นางสาวนิภาวรรณ  บุตรพันธ์

ตำแหน่ง : ครู

เบอร์ติดต่อ :  

team1 Image

พระมหาปริญฺญา  ฐิตธมฺโม 

ตำแหน่ง : ครู

เบอร์ติดต่อ : 0943693559

 

อีเมลล์ : satitmmr1@gmail.com

line : โรงเรียนสาธิต มมร

 

ที่อยู่ : 159 หมู่ 6 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

แผนที่โรงเรียน