โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กิจกรรมเสริมความเป็นครูและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 21-28 มกราคม 2566

. ❤️โรงเรียนสาธิต มมร และวัดตรีสวัสดิ์วนาราม ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน และอนุโมทนากับกิจกรรมดังกล่าว