โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี 2567

 

วันที่ 3 มีนาคม 2567

โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2567 โดย สำนักศาสนศึกษาวัดตรีสวัสดิ์วนาราม ร่วมกับ โรงเรียนสาธิต มมร สอบวันที่ 5-6 มีนาคม 2567 ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.4 สอบ ณ วัดศรีวิชัยวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดเลย ป.ธ.5 สอบ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ