โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โรงเรียนคุณภาพ

เป็นโรงเรียนสามเณรที่เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 มีคุณภาพ

ปัจจัยสี่สัปปายะ

มีปัจจัยสี่ อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เสนาสนะที่พัก และยารักษาโรคที่เหมาะสม

เน้นความรู้คู่พุทธธรรมนำสุข

เน้นการเรียนการสอนนักธรรม บาลี และวิชาการสายสามัญ

FEATURED STORIES

 

ข่าวสารและกิจกรรม

96 

นักเรียนปัจจุบัน

 จบ ป.ธ. 9

 47

 เป็นมหาเปรียญ

36

นักเรียนที่จบ ชั้น ม.6

บุคคล 

ผู้อุปถัมภ์

Team Image

พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ ธรรมยุต

Team Image

พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินตามโย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Team Image

พระครูสุธีจริยวัฒน์ (สาคร ชิตงฺกโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มมร.

Team Image

คุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์

ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสาธิต มมร.

บรรยากาศ

อาคารสถานที่

Image

ลานดินสอ มีลักษณะเป็นลานกว้าง อยู่ระหว่างเจดีย์ มีรูปปั้นดินสอซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการเรียนรู้อยู่ด้านทิศตะวันตกของลาน ใช้เป็นลานพิธีในการประกอบกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ

ลานดินสอ 

+
Image

เจดีย์ มีลักษณะคล้ายพระธาตุศรีสองรัก ใช้เป็นลานพิธีในการประกอบกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ

เจดีย์ 

+
Image

วิหาร ใช้เป็นที่สำหรับสวดมนต์ทำวัตร เช้า เย็น และพิธีกรรมทางสงฆ์อื่น ๆ

วิหาร 

+
Image

มีสองอาคารเชื่อมต่อกัน ใช้เป็นที่สำหรับฉันภัตตาหารเช้า เพล

หอฉัน 

+
Image

มีทั้งหมดสามชั้น มีห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องสมุด ครบครัน ใช้เป็นที่สำหรับเรียนหนังสือ ตลอดถึง ทำกิจกรรม

อาคารเรียน 

+
Image

มีทั้งหมด 3 ชั้น สามารถขึ้นไปชั้นดาดฟ้าได้ ใช้เป็นที่พักสำหรับนักเรียนสามเณร

หอพัก 

+