โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บรรยากาศ

อาคารสถานที่

Image

ลานดินสอ มีลักษณะเป็นลานกว้าง อยู่ระหว่างเจดีย์ มีรูปปั้นดินสอซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการเรียนรู้อยู่ด้านทิศตะวันตกของลาน ใช้เป็นลานพิธีในการประกอบกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ

ลานดินสอ 

+
Image

เจดีย์ มีลักษณะคล้ายพระธาตุศรีสองรัก ใช้เป็นลานพิธีในการประกอบกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ

เจดีย์ 

+
Image

วิหาร ใช้เป็นที่สำหรับสวดมนต์ทำวัตร เช้า เย็น และพิธีกรรมทางสงฆ์อื่น ๆ

วิหาร 

+
Image

มีสองอาคารเชื่อมต่อกัน ใช้เป็นที่สำหรับฉันภัตตาหารเช้า เพล

หอฉัน 

+
Image

มีทั้งหมดสามชั้น มีห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องสมุด ครบครัน ใช้เป็นที่สำหรับเรียนหนังสือ ตลอดถึง ทำกิจกรรม

อาคารเรียน 

+
Image

มีทั้งหมด 3 ชั้น สามารถขึ้นไปชั้นดาดฟ้าได้ ใช้เป็นที่พักสำหรับนักเรียนสามเณร

หอพัก 

+