โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปรัชญา

วิชฺชาจรณสมฺปนโน ความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์

เอกลักษณ์

รอบรู้วิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา งดงามจริยา มีจิตสาธารณะ

วิสัยทัศน์

สร้างรากแก้วพุทธศาสน์ เป็นศาสนทายาทที่ดีมีความรู้ ทั้งภาษาบาลีและสายสามัญ มีศีลธรรมและกิริยามารยาท งดงามตามอุดมคติทางพระพุทธศาสนา

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาเพื่อผลิตเยาวชนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเฉพาะตน และมีคุณธรรมด้วยกระบวนการ การเรียนรู้ที่หลากหลาย

๒. สร้างการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังในการ พัฒนาประเทศ

๓. บริการวิชาการและแหล่งการเรียนรู้ทางศาสนาของสังคมอย่างต่อเนื่อง

๔. สร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

๕. ส่งเสริมนักเรียนศึกษาพระธรรมวินัยและบาลี

๖. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

๑.พระมหามงกุฏ และ อุณาโลม หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระผู้ทรงเป็นที่มาแห่งนาม “มหามกุฏราช วิทยาลัย”

๒.พระเกี้ยวประดิษฐานบนหมอนรอง หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้ง “มหามกุฏราชวิทยาลัย”

๓.หนังสือ หมายถึง คัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนา เพื่อการศึกษาค้นคว้า และเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๔.ปากกาปากไก่ ดินสอ และม้วนกระดาษ หมาย ถึง อุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน การพิมพ์เผยแพร่คัมภีร์และการผลิตตำราทางพระพุทธศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นทั้งสถาบันศึกษา และแหล่งผลิตตำรับตำราทาง พระพุทธศาสนา

๕. ช่อดอกไม้แย้มกลีบ หมายถึง ความเบ่งบานแห่งสติปัญญา และวิทยาการในทางพระพุทธศาสนา และหมายถึง กิตติศัพท์กิตติ คุณที่ฟุ้งขจรไป ดุจกลิ่นหอมแห่งดอกไม้

๖. ธงชาติไทย หมายถึง อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่มุ่งพิทักษ์สถาบันหลักทั้ง ๓ คือ ชาติไทย พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

๗. พานรองรับหนังสือหรือคัมภีร์ หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันเพื่อความมั่นคง และแพร่หลายของ พระพุทธศาสนา

๘.วงรัศมี หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา วิสุทธิ สันติ และกรุณา ที่มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัยมุ่งสาดส่องไปทั่ว โลก

๙.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หมายถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อันเป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน